Uddannelsens mål

Uddannelsens formål er at gøre dig i stand til at fungere som psykoterapeut for klienter inden for normalområdet.

Imagery Terapeut® Uddannelsens 5 hovedelementer

Uddannelsen består i 5 hovedelementer:

Egen terapi
Terapeutisk træning
Teori
Etik
Supervision

Hvis du vil arbejde psykoterapeutisk med andre mennesker, skal du selv have gået den samme vej, som dine klienter skal igennem, parafrase C.G. Jung
Et intensivt, personligt og dybdegående egenterapeutisk forløb er kernen i en seriøs psykoterapeutisk uddannelse, og den vigtigste forudsætning for det psykoterapeutiske håndværk. Gennem den dybdegående, egenterapeutiske proces er det målet, at du som studerende udvikler de menneskelige forudsætninger, der er nødvendige for at kunne rumme dine fremtidige klienters vanskeligheder- og samtidig bevare overblikket. Du vil gennem forløbet få gennemarbejdet dine egne temaer i et sådant omfang, at du bliver fortrolig med egne reaktionsmønstre – og i stand til at handle etisk forsvarligt i det omfang, egne temaer “vækkes” i arbejdet med klienter. Vi arbejdet med billedet, både det indre og det ydre, og med tegningen.

Terapeutisk træning

Det er ligeledes et centralt formål med uddannelsen, at du som studerende får praktisk ”hands-on” træning til at kunne varetage terapeutiske forløb.

Teori

Den teoretiske viden giver dig den nødvendige forudsætning for at kunne udøve terapi på en reflekteret, bevidst og ansvarlig måde.

Etik

Du lærer desuden om de etiske principper, der gør sig gældende i forhold til en psykoterapeutisk proces.

Imagery Tereaput® Uddannelsens menneskesyn
Det psykisk sunde menneske er et menneske, der er i kontakt med alle dele af sig selv. Og på et såvel kognitivt (”tænkningsmæssigt”), følelsesmæssigt, kropsligt-somatisk og interpersonelt niveau. Terapien tager altså udgangspunkt i et helhedsorienteret og humanistisk menneskesyn. Vi arbejder intensivt med de ovenstående aspekter, og i evnen til frit at kunne vælge, hvilke sider af sig selv, man vil sætte i spil, og hvilke man vil undlade at sætte i spil – fra øjeblik til øjeblik.
Fokus ligger på den enkeltes frihed til at være sig selv, og bruge sine evner konstruktivt i livet. Ved at vende blikket indad, og blive bedre til at lytte og ”sortere i” de forskellige ”indre afsendere”, kan man opnå større ro, nærvær, dybde, mening og hjerteforankret udfoldelseskraft med de fordele, det automatisk giver.

Skriv din korte, fakta-orienterede ansøgning til baltz@privat.dk (klip, sæt ind)